Supervisioon

Supervisioon

Supervisioon on superviisori juhitud protsess, mille käigus luuakse selgust ja kasvab supervisioonis osaleja/osalejate teadlikkus iseendast ning oma rollist tööl ning seeläbi luuakse koos muutust.

Supervisioonis on oluline osa refleksioonil ja eneseanalüüsil.

Individuaalne supervisioon on protsess, mille käigus saab inimene superviisori toel uurida oma küsimusi ja teemasid, saada seeläbi selgust nende kohta ning saada teadlikumaks iseendast, selle protsessi käigus on inimesel võimalus ise areneda ning seeläbi luua muutusi oma ellu. Superviisorina toetan sind selles protsessis selguse loomisel, teadlikkuse kasvamisel ja sinu soovitud muutuse loomisel.

Supervisioon koosneb mitmest regulaarsest kohtumisest. Kohtumise kestus on 1 h- 1,5 h vastavalt kokkuleppele. Supervisiooni esimesel kohtumisel lepivad superviisor ja inimene kokku konfidentsiaalsuses, kohtumiste sageduses jt tingimustes.

Individuaalses supervisioonis saame tegeleda näiteks järgmiste teemadega:

 • tööga seotud juhtumid ja teemad- vaatame juhtumite ja teemade sisse ning loome selgust
 • inimene ise ja tema töö ning tema tööroll klientidega
 • klientidega töö mõju inimesele
 • inimese teadlikkus iseendast ja oma rollidest
 • isiklik ja tööalane areng
 • enesekindlus ja enesehinnang
 • inimese väärtused ja hoiakud
 • segaduses selguse loomine (mida ja miks ma teen, mis mind mõjutab, mis olukorras praegu olen)
 • vajaduste teadvustamine, mida inimene vajab, et teha oma tööd hästi ja tunda ennast hästi
 • mis inimest toetab ja mis ei toeta
 • inimese tugevused ja oskused, inimese ressursid
 • vaimse tervise toetamine, sh läbipõlemise ennetamine

Individuaalses supervisioonis lähtun süsteemsest ja lahenduskesksest käsitlusest, kasutan erinevaid vahendeid (nt kaardid, figuurid) meetodeid (nt küsimuste küsimine, visualiseerimine, kehatunnetus, konstellatsioon) ja harjutusi, millega loon võimalused selguse tekkimiseks ja küsimustele vastuste leidmiseks.

Meeskonna supervisioon on protsess, mis lähtub tellija/ meeskonna juhi ja meeskonna liikmete vajadusest. Meeskonna supervisioon koosneb mitmest kohtumisest näiteks sagedusega üks kord kuus kuue kuu jooksul, kohtumise täpne kestus lepitakse eelnevalt kokku. Meeskonna supervisioonis lepitakse kokku konfidentsiaalsuses.

Meeskonna supervisioonis lähtun süsteemsest käsitlusest, kasutan erinevaid vahendeid (nt kaardid) meetodeid (nt küsimuste küsimine, grupitööd, kehatunnetus) ja harjutusi, millega loon võimalused selguse tekkimiseks ja küsimustele vastuste leidmiseks.

Enne meeskonna supervisiooni kohtumist kohtun juhiga ja tihti teen osade meeskonnaliikmetega ka väikesed eelkohtumised.

Meeskonna supervisioonis saab tegeleda näiteks järgmiste teemadega:

 • meeskond kui tervik ja iga meeskonna liikme roll meeskonnas
 • meeskonna liikmete ootus ja motivatsioon, töörõõm
 • meeskonnas toimuv- teadlikkuse ja selguse loomine
 • tekkinud olukordade lahendamine, häiringud meeskonnas
 • meeskonnatunde loomine ja kasvatamine
 • võimalused ja arengud meeskonnas, meeskonnatöös
 • koostöö meeskonnas
 • iga meeskonnaliikme ressursid ja meeskonna ressursid

Meeskonna supervisioonis kasutan erinevaid meetodeid ja harjutusi, millega loon võimalused selguse tekkimiseks ja küsimustele vastuste leidmiseks ning meeskonnatunde ja koostöö parendamiseks.

Iga meeskonnaliige saab analüüsida iseennast ja oma rolli meeskonnas selles protsessis, tal on võimalus saada iseendas selgust ning võimalus enesearenguks. Meeskonnal on võimalus luua selles protsessis positiivset muutust.

Superviisorina toetan selles protsessis meeskonda ja juhti soovitud positiivse muutuse loomisel.

Grupisupervisioon on protsess, kus kohtuvad sarnast tööd tegevad spetsialistid, grupis on kuni 12 inimest. Grupisupervisioonis saab spetsialist ennast uurida turvalises õhkkonnas koos sarnast tööd tegevate spetsialistidega ning olla mõistetud. Vaatame grupis tööga seotud juhtumeid ja teemasid ning kasutame grupi liikmete teadmisi selleks, et luua selgust ja võimestada juhtumi omanikku. Samuti saab grupisupervisioonis vaadata spetsialisti rolli ja leida võimalusi ning tugevusi selle rolli täitmiseks. Grupisupervisioonis on mitmed regulaarsed kohtumised. Grupisupervisioonis lepitakse kokku konfidentsiaalsuses.

Grupisupervisioonis saab tegeleda näiteks järgmiste teemadega:

 • tööga seotud juhtumid- vaatame juhtumite sisse kasutades eri meetodeid (kovisioon, konstellatsioon )
 • tööga seotud teemad
 • inimene ise spetsialistina sellel töökohal
 • spetsialisti vajadused ja ootused
 • enesekindlus ja enesehinnang
 • inimese tugevused ja oskused, ressursid
 • spetsialisti võimestamine, töörõõm
 • vaimse tervise toetamine, sh läbipõlemise ennetamine

Grupisupervisioonis kasutan erinevaid vahendeid (nt kaardid, figuurid), meetodeid (nt küsimuste küsimine, kovisioon, konstellatsioon, grupitööd, visualiseerimine, kehatunnetus) ja harjutusi, millega loon võimalused selguse tekkimiseks ja küsimustele vastuste leidmiseks.

Organisatsiooni supervisioonis käsitletakse organisatsiooni kui süsteemset tervikut ning superviisor või mitu superviisorit töötavad organisatsioonis kõikide juhtimistasandite juhtidega ja ka meeskondadega, et luua selgust ning toetada organisatsiooni positiivsete muutuste protsessi.

Scroll to Top