Supervisioon

Supervisioon

Supervisioon on superviisori juhitud protsess, mille käigus luuakse selgust ja kasvab supervisioonis osaleja/osalejate teadlikkus iseendast ning oma rollist tööl ning seeläbi luuakse koos muutust.

Supervisioonis on oluline osa refleksioonil ja eneseanalüüsil.

Individuaalne supervisioon

Individuaalne supervisioon on protsess, mille käigus saab inimene superviisori toel uurida oma küsimusi ja teemasid, saada seeläbi selgust nende kohta ning saada teadlikumaks iseendast. Selle protsessi käigus on inimesel võimalus ise areneda ning seeläbi luua muutusi oma ellu. Superviisorina toetan sind selles protsessis selguse loomisel, teadlikkuse kasvamisel ja sinu soovitud muutuse loomisel.

Individuaalne supervisioon on mõeldud juhtidele ja spetsialistidele, kes töötavad inimestega, sh politseinikud, sotsiaaltöötajad, tegevusjuhendajad, õpetajad, tugispetsialistid, arstid, õed, psühholoogid ja karjäärispetsialistid,Töötukassa spetsialistid, nõustajad, lepitajad, coachid jne.

Supervisioon koosneb mitmest regulaarsest kohtumisest. Kohtumise kestus on 1 h- 1,5 h vastavalt kokkuleppele. Supervisiooni esimesel kohtumisel lepivad superviisor ja inimene kokku konfidentsiaalsuses, kohtumiste sageduses jt tingimustes.

Individuaalses supervisioonis saame tegeleda  järgmiste teemadega:

 • tööga seotud juhtumid ja teemad- vaatame juhtumite ja teemade sisse ning loome selgust
 • inimene ise ja tema töö ning tema tööroll klientidega
 • klientidega töö mõju inimesele
 • inimese teadlikkus iseendast ja oma rollidest
 • isiklik ja tööalane areng
 • enesekindlus ja enesehinnang
 • inimese väärtused ja hoiakud
 • segaduses selguse loomine (mida ja miks ma teen, mis mind mõjutab, mis olukorras praegu olen)
 • vajaduste teadvustamine, mida inimene vajab, et teha oma tööd hästi ja tunda ennast hästi
 • mis inimest toetab ja mis ei toeta
 • inimese tugevused ja oskused, inimese ressursid
 • vaimse tervise toetamine, sh läbipõlemise ennetamine

Individuaalses supervisioonis lähtun süsteemsest ja lahenduskesksest käsitlusest, kasutan erinevaid vahendeid (nt kaardid, figuurid) meetodeid (nt küsimuste küsimine, visualiseerimine, kehatunnetus, konstellatsioon) ja harjutusi, millega loon võimalused selguse tekkimiseks ja küsimustele vastuste leidmiseks.

Meeskonna supervisioon

Meeskonna supervisioon on protsess, mis lähtub tellija/ meeskonna juhi ja meeskonna liikmete vajadusest. Meeskonna supervisioon koosneb 5-12 kohtumisest sagedusega üks kord kuus, kohtumise täpne kestus lepitakse eelnevalt kokku. Meeskonna supervisioonis on kohtumised meeskonna juhiga ja kohtumised meeskonnaga. Meeskonna supervisioonis lepitakse kokku konfidentsiaalsuses.

Meeskonna supervisioonis lähtun süsteemsest käsitlusest, kasutan erinevaid vahendeid (nt kaardid) meetodeid (nt küsimuste küsimine, grupitööd, kehatunnetus) ja harjutusi, millega loon võimalused selguse tekkimiseks ja küsimustele vastuste leidmiseks.

Enne meeskonna supervisiooni kohtumist kohtun juhiga ja tihti teen osade meeskonnaliikmetega ka väikesed eelkohtumised.

Meeskonna supervisiooni võimalikud teemad:

 • meeskond kui tervik ja iga meeskonna liikme roll meeskonna
 • meeskonnaliikmete ootus, motivatsioon ja töörõõm
 • meeskonnas toimuv- teadlikkuse ja selguse loomine
 • tekkinud olukordade lahendamine, häiringud meeskonnas
 • meeskonnatunde loomine ja kasvatamine
 • võimalused ja arengud meeskonnas, meeskonnatöös
 • koostöö meeskonnas
 • iga meeskonnaliikme ressursid ja meeskonna ressursid
 • juhi ja meeskonna toodud teemad.

Meeskonna supervisioonis kasutan erinevaid meetodeid ja harjutusi, millega loon võimalused selguse tekkimiseks ja küsimustele vastuste leidmiseks ning meeskonnatunde ja koostöö parendamiseks.

Iga meeskonnaliige saab analüüsida iseennast ja oma rolli meeskonnas selles protsessis, tal on võimalus saada iseendas selgust ning võimalus enesearenguks. Meeskonnal on võimalus luua selles protsessis positiivset muutust.

Superviisorina toetan selles protsessis meeskonda ja juhti soovitud positiivse muutuse loomisel.

Grupisupervisioon

Grupisupervisioon on protsess, kus kohtuvad sarnast tööd tegevad juhid (nt keskastme juhid) või  sarnast tööd tegevad spetsialistid.  Kohtumisi 6-12, kohtumised korra kuus või korra nt kahe kuu tagant,  kohtumise kestus 3-4 h. Grupi suurus  6- 12 inimest.

Grupisupervisioon on mõeldud juhtidele ja spetsialistidele, kes töötavad inimestega, sh politseinikud, sotsiaaltöötajad, tegevusjuhendajad, õpetajad, tugispetsialistid, arstid, õed, psühholoogid ja karjäärispetsialistid, Töötukassa spetsialistid, nõustajad, lepitajad, coachid jne.

Grupisupervisioonis saab juht rääkida oma juhtimisega seotud teemasid ja jagada kogemusi ning kuulata teiste juhtide teemasid ja kogemusi. Vaatame grupis tööga seotud juhtumeid ja kasutame grupi liikmete teadmisi selleks, et luua selgust ja võimestada juhtumi omanikku. Grupis saab juht uurida oma rolli juhina, oma võimu ja oma mõju.

Grupisupervisioonis saab spetsialist ennast uurida turvalises õhkkonnas koos sarnast tööd tegevate spetsialistidega ning olla mõistetud. Vaatame grupis tööga seotud juhtumeid ja teemasid ning kasutame grupi liikmete teadmisi selleks, et luua selgust ja võimestada juhtumi omanikku. Samuti saab grupisupervisioonis vaadata spetsialisti rolli ja leida võimalusi ning tugevusi selle rolli täitmiseks.

Grupisupervisioonis lepitakse kokku konfidentsiaalsuses.

Grupisupervisioonis saab tegeleda järgmiste teemadega:

 • tööga seotud juhtumid- vaatame juhtumite sisse kasutades eri meetodeid (kovisioon, konstellatsioon )
 • tööga seotud teemad
 • inimene ise spetsialistina sellel töökohal
 • spetsialisti vajadused ja ootused
 • enesekindlus ja enesehinnang
 • inimese tugevused ja oskused, ressursid
 • spetsialisti võimestamine, töörõõm
 • vaimse tervise toetamine, sh läbipõlemise ennetamine
 • teised grupi liikmete toodud teemad

Grupisupervisioonis kasutan erinevaid vahendeid (nt kaardid, figuurid), meetodeid (nt küsimuste küsimine, kovisioon, konstellatsioon, grupitööd, visualiseerimine, kehatunnetus) ja harjutusi, millega loon võimalused selguse tekkimiseks ja küsimustele vastuste leidmiseks.

Organisatsiooni supervisioon

Organisatsiooni supervisioonis käsitletakse organisatsiooni kui süsteemset tervikut ning superviisor või mitu superviisorit töötavad organisatsioonis kõikide juhtimistasandite juhtidega ja meeskondadega või töötajate gruppidega, et luua selgust ning toetada organisatsiooni positiivsete muutuste protsessi.

Organisatsiooni supervisiooni võib organisatsioon vajada siis, kui on toimunud suured muudatused nt organisatsiooni stuktuuris, kui inimesi on koondatud, kui töö iseloom muutub, kui juhid on vahetunud jne. Muudatuste tulemusel on tunda, et organisatsioon vajab tuge, vajab selguse loomist ja ühise arusaama kujundamist ning edasiminekut koostöises õhkkonnas.

Organisatsiooni supervisiooni protsess sisaldab tavapäraselt juhi või juhtide individuaalset supervisiooni, meeskondade supervisiooni või töötajate/spetsialistide grupisupervisiooni. Vajadusel sisaldab ka osade spetsialistide individuaalset supervisiooni.

Organisatsiooni supervisiooni protsessi kestus oleneb organisatsiooni suurusest, organisatsiooni struktuurist jt asjaoludest.

 

 

Scroll to Top