Coaching

Coaching

Coaching on arenguprotsess, kus coach toetab inimest või meeskonda soovitud arengu ja eesmärkide saavutamisel, potentsiaali välja tulemisel, teekonnal soovitud muutuse loomisel.

Coaching sobib igale inimesele, kellel soov on teha teadlikult tööd iseendaga, astuda arenguteele ning viia ellu oma soovitud muudatusi.

Coaching‘u tulemusel saab inimene teadlikumaks iseendast, oma soovidest ja takistustest, saab teadlikumalt kasutada oma oskusi ja tugevusi ning võtta kasutusele oma inspiratsiooni ja huvi muudatuste loomisel.

Coaching on suunatud lahenduste ja võimaluste leidmisele.

Individuaalne coaching on arenguprotsess, kus coach toetab inimest tema arenguteekonnal, tema soovitud muutuse protsessis, tema eesmärkide saavutamisel.

Coaching koosneb enamasti mitmest regulaarsest kohtumisest. Kohtumise kestus on 1 h- 1,5 h vastavalt kokkuleppele. Coaching`u esimesel kohtumisel lepivad coach ja inimene kokku konfidentsiaalsuses, kohtumiste sageduses jt tingimustes.

Individuaalses coaching`us saab tegeleda näiteks järgmiste teemadega:

 • inimese arenguvajadus, mis on praegune seis ja kuhu on soov liikuda
 • inimese ootused, lootused ja unistused,
 • arenguteekond ja konkreetsed tegevused sellel teekonnal unistuste täitumise poole
 • inimese arenguteekonnal olevad takistused ja kuidas neid ületada
 • inimese väärtused ja hoiakud
 • inimese vajadused
 • inimese tugevused ja oskused, inimese ressursid
 • mis inimest toetab, mis ei toeta

Individuaalses coaching`us lähtun süsteemsest ja lahenduskesksest käsitlusest, kasutan erinevaid vahendeid (nt kaardid, figuurid), meetodeid (nt küsimuste küsimine, visualiseerimine, GROW jt) ja harjutusi, millega loon võimalused küsimustele vastuste leidmiseks.

Juhi coaching on arenguprotsess, kus coach toetab juhti tema arenguteekonnal inimeste juhina.

Coaching koosneb enamasti mitmest regulaarsest kohtumisest. Kohtumise kestus on 1 h- 1,5 h vastavalt kokkuleppele. Coaching`u esimesel kohtumisel lepivad coach ja inimene kokku konfidentsiaalsuses, kohtumiste sageduses jt tingimustes.

Juhi coaching`us on enamasti tähelepanu järgmistel teemadel:

 • juhi teadlikkus iseendast ja oma rollist juhina
 • areng juhina
 • inimeste juhtimise teemad
Meeskonna coaching

Meeskonna coaching on protsess, mis koosneb mitmest kohtumisest coachi ja meeskonnajuhi ning coachi ja meeskonna vahel. Meeskonna coaching lähtub tellija/ meeskonna juhi ning meeskonna liikmete vajadusest. Meeskonna coaching`us lepitakse kokku konfidentsiaalsuses.

Meeskonna coaching`us saab:

 • luua ja kasvatada meeskonnatunnet ning koostööd meeskonna sees
 • tõsta meeskonna motivatsiooni
 • luua selgust meeskonnas olevatest rollidest
 • välja selgitada meeskonna soovitud tegutsemissuundi ja eesmärke
 • välja selgitada ja leppida kokku tegevusi tegutsemissuuna ja eesmärkide jaoks
 • tuge kokkulepitud tegevuste elluviimiseks
 • suurendada tulemuslikkust

Meeskonna coaching`us lähtun süsteemsest käsitlusest, kasutan erinevaid meetodeid ja harjutusi, millega loon võimalused soovide välja ütlemiseks tekkimiseks ja küsimustele vastuste leidmiseks ning meeskonnatunde ja koostöö parandamiseks.

Iga meeskonnaliige saab analüüsida iseennast ja oma rolli meeskonnas selles protsessis, tal on võimalus saada iseendas selgust ning võimalus enesearenguks.

Meeskonnal on võimalus luua selles protsessis positiivset muutust.

Coachina toetan selles protsessis meeskonda ja juhti soovitud positiivse muutuse loomisel.

Scroll to Top